Huisregels

Rijschool Johan heeft de volgende huisregels en voorwaarden.

Huisregels

  1. De Instructeur/Auto
   • 1.1) De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Dit is na te zien in de bevoegdheidschecker van IBKI, onder nummer 189436, rijinstructeur onder nr. 000530
   • 1.2) De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
   • 1.3) De rijles wordt volledig benut voor de leerling, in deze tijd worden geen privézaken gedaan door de instructeur.
   • 1.4) Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
   • 1.5) De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.
  2. De leerling
   • 2.1) Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
   • 2.2) De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Ben je iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Deze tijd wordt op de les in mindering gebracht. Ben je er dan nog niet, dan vervalt de les, en wordt deze doorberekend.
   • 2.3) Continuïteit in je rijopleiding bepaalt in hoge mate je kans van slagen. Annuleer je afspraken daarom zo min mogelijk. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft Rijschool Johan het recht om de volledige leskosten in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Er zijn geen extra kosten als het de rijschool lukt je rijles in dezelfde week te verplaatsen.
   • 2.4) Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt of vakantie, waarbij je verzuimd hebt dit door te geven.
   • 2.5) De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijnen, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld zijn op eigen risico van de Leerling en Ouderlijk gezag
   • 2.6) Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
   • 2.7) Vriendelijk verzoek om een half uur voor aanvang van de les niet te roken. In de lesauto zitten verschillende leerlingen die daar last van zouden kunnen ondervinden.
  3. Betaling
   • 3.1) Betalingen zijn contant bij de instructeur en per internetbankieren mogelijk en dienen voldaan te worden voor iedere les.
   • 3.2) De voorkeur gaat uit naar het betalen per 5 lesuren, met factuur welke steeds bij de 1e van 5 lessen gegeven of gemaild wordt. Betaling van deze factuur binnen 14 dagen en uiterlijk voor het 3e lesuur zoals vermeld in de factuur.
    Als na 5 lessen de factuur niet is betaald kan er niet gelest worden voordat deze betaald is.
   • 3.3) Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert Rijschool Johan het volgende:
    Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
  4. Examen
   • 4.1) Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
    4.2) De leerling dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of een geldig vervangend document) te kunnen overleggen.
    Bij het niet kunnen voorleggen van een geldig theoriecertificaat op het praktijkexamen zijn de gemaakte kosten voor de leerling.
  5. Verantwoording
   • 5.1) Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
    • A. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
    • B. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
    • C. Het is ten strengste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
    • D. Het is ook verboden om medicijnen in te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.
   • 5.2) De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en voor de rechter is gedaagd. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dit niet heeft vermeld en tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.